Music videos and song lyrics for Hocus Pocus by Focus. You can sing while listening to the song Hocus Pocus performed by Focus. Hope you like the music video and song lyrics for Hocus Pocus.

Focus - Hocus Pocus Video

Comments for Hocus Pocus by Focus

Focus: Hocus Pocus Lyrics

Ôi Orôrôi Rôrôrôi Rôrôrôi Rôrôrôi Rôrôrôi Ohrorô Popô
Yôi Orôrôi Rôrôrôi Rôrôrôi Rôrôrôi Rôrôrôi Ohrorô
Popô

Aaaah Aaah Aaah Aaah
Uuuh Oooh Oooh Ooooooooh

Ôi Orôrôi Rôrôrôi Rôrôrôi Rôrôrôi Rôrôrôi Ohrorô Popô
Yôi Orôrôi Rôrôrôi Rôrôrôi Rôrôrôi Rôrôrôi Ohrorô
Boumpô

Aaaah Aaah Aaah Aaah
Uuuh Oooh Oooh Ooooooooh

Tatrrrepôtetretrepiecôã-É-É-Ô-Hã-Hén-Hén
Ôi Trégueregué-Dôi Detêro Deguedô
A Tataro Teguereguedaw
Teguereguedêro Dêdow Ô-Éhr-Ôhr-Êhr-Êhr-Áhr-Ó
Hé Hã He How

Ãi Erêrãi Rãrãrôi Rôrôrôi Rôrôrôi Rôrôrôi Ohrorô Popô
Yôi Orôrôi Rôrôrôi Rôrôrôi Rôrôrôi Rôrôrôi Ohrorôm
Pompô

Aaaah Aaah Aaah Aaah
Uuuh Oooh Oooh Ooooooooh

Ôi Orôrôi Rôrôrôi Rôrôrôi Rôrôrôi Rôrôrôi Ohrorô Popô
Yôi Orôrôi Rôrôrôi Rôrôrôi Rôrôrôi Rôrôrôi Ohrorô
Popô

Uuuh Oooh Oooh Ooooooooh

Uaaahuhahaha… Eee Hi Hi Hááá
Advertisements